Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej powstało 24 marca 2007 r. w Jarocinie. Genezą powstania stowarzyszenia była chęć uratowania niszczejących na terenie kraju zabytków kolejnictwa i zgromadzenia ich w nieużytkowanej części jarocińskiej lokomotywowni, która jedynie w ten sposób mogła uniknąć dalszej degradacji. W wyniku współpracy z Gminą Jarocin od 2008 roku TKW stopniowo przejmowało w administrację kolejne fragmenty terenu dawnej Parowozowni Jarocin wraz z jej infrastrukturą. W grudniu 2010 roku PKP CARGO S.A. zrezygnowało z dalszego korzystania z hali postojowej lokomotyw, kończąc tym samym 121-letni okres zarządzania lokomotywownią przez koleje państwowe. Od tego momentu całym kompleksem parowozowni wraz z pozostałościami po wagonowni administruje Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej. Przed członkami stowarzyszenia stanęło wiele wyzwań – począwszy od zabezpieczenia obiektów przed włamaniami, podłączenia mediów, transportu do Jarocina eksponatów (które najczęściej wymagały natychmiastowej ewakuacji z dotychczasowego miejsca postoju), ochrony infrastruktury i zbiorów muzeum przed kradzieżami i dewastacją, skończywszy na długofalowej rewitalizacji kompleksu parowozowni. Równolegle prowadzone były i są kontynuowane renowacje eksponatów i remonty infrastruktury. TKW nie posiada etatowych pracowników a jego działalność opiera się wyłącznie na wolontariacie. Aby zwiększyć wiarygodność prowadzonej działalności i zabezpieczyć przyszłość zgromadzonych zbiorów, towarzystwo powołało Muzeum Parowozownia Jarocin, którego regulamin zaakceptował 7 marca 2012 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W zbiorach muzeum znajduje się wiele urządzeń, dokumentów i przedmiotów związanych z kolejnictwem oraz ponad 80 sztuk taboru. W 2012 i 2013 roku TKW znalazło się w gronie stowarzyszeń miłośników kolei zaproszonych przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do rozmów nt. rozwiązań umożliwiających uratowanie niszczejących zabytków techniki kolejowej, będących w gestii PKP S.A.. W latach 2016-2018 towarzystwo było członkiem zespołu ekspertów przy senackiej Komisji Infrastruktury, która pracowała nad nowelizacją ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” a także ochroną zabytków kolejowych i funkcjonowaniem kolei muzealno-turystycznych. Efektem prac ww. zespole było podpisanie w kwietniu 2020 roku przez Prezydenta RP zmian legislacyjnych ułatwiających funkcjonowanie kolejowych placówek muzealnych i kolei turystycznych. Poza ratowaniem i ochroną zabytków oraz popularyzowaniem historii kolei usilnie staramy się zmienić świadomość społeczeństwa w kwestii szacunku do dziedzictwa kulturowego jako elementu tożsamości narodowej. Od dnia 16 sierpnia 2018 roku, TKW posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Dotychczasowe osiągnięcia TKW nie byłyby możliwe gdyby nie wsparcie i przychylność lokalnych samorządów, darczyńców, sponsorów, usługodawców i wolontariuszy, z którymi wspólnie udało się ocalić cząstkę kolejowego dziedzictwa narodowego.

 

 

 

Previous post

Działalność TKW

Next post

Fotografie Piotra Bartza