O nas

Statut

Załącznik nr 1 do Uchwały nr. 2/2018 Walnego Zebrania Towarzystwa Kolei Wielkopolskiej z dnia 28 lipca.2018 r.

STATUT
TOWARZYSTWA KOLEI WIELKOPOLSKIEJ
Z SIEDZIBĄ W JAROCINIE
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie zwany dalej „TKW” działa na mocy:
1) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20.poz. 104 z późniejszymi zmianami).
2) Niniejszego Statutu.
§ 2
1. Siedzibą Towarzystwa Kolei Wielkopolskiej jest miasto Jarocin.
2. TKW działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania swych celów TKW może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Czas trwania TKW jest nieograniczony.
§ 3
TKW po jego zarejestrowaniu nabywa osobowość prawną i działa w formie stowarzyszenia.
§ 4
1. TKW może być członkiem związków stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o podobnym celu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1. bądź wystąpienia z nich, decyduje Ogólne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
§ 5
1. TKW opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.
2. TKW prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
3. TKW może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej TKW służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 6
1. TKW może używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
2. TKW ma prawo wydawania legitymacji członkowskich.

                                                                                                 ROZDZIAŁ II
ZAKRES, CELE I FORMY DZIAŁANIA
§ 7
Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3) promocji i organizacji wolontariatu,
4) turystyki i krajoznawstwa,
5) rewitalizacji,
6) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
7) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
§ 8
Celem TKW jest podejmowanie działań polegających na:
1) prowadzeniu i inspirowaniu oraz wspieraniu działań i inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków kolejnictwa i techniki wojskowej,
2) gromadzeniu eksponatów stanowiących podstawę działalności o charakterze muzealno-wystawienniczej,
3) ratowaniu i zachowaniu materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa kolejowego, jako elementu tożsamości narodowej,
4) prowadzeniu form działalności naukowej, edukacyjnej i wydawniczej popularyzujących wiedzę o kolejnictwie oraz wspierających jego rozwój,
5) rozpowszechnianiu nowych form spędzania wolnego czasu,
6) popularyzacji kultury z wykorzystaniem infrastruktury pokolejowej,
7) popularyzacji turystyki kolejowej przez organizowanie i prowadzenie ruchu kolejowego,
8) naprawie i utrzymywaniu sprawności technicznej taboru, urządzeń i infrastruktury kolejowej,
9) tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji umożliwiającej opracowywanie materiałów służących propagowaniu historii kolei i jej powiązań z Wojskiem Polskim,
10) ochronie i rewitalizacji nieczynnych linii kolejowych pod działania lokalnych kolei turystycznych i kolei drezynowych,
11) organizacji i promocji wolontariatu,
12) podnoszeniu kwalifikacji członków TKW, wolontariuszy oraz podmiotów współpracujących w zakresie techniki kolejowej,
13) prowadzeniu działań na rzecz odbudowy szlaków kolejowych lub tworzenia ich śladami ścieżek rowerowych, celem rozwoju turystyki i uatrakcyjnienia regionu,
14) włączaniu osób starszych i młodzieży w działalność Stowarzyszenia,
15) prowadzeniu działalności popularyzatorskiej i instruktażowej w zakresie modelarstwa kolejowego,
16) upowszechnianiu kultury i sztuki,
17) propagowaniu działalności Stowarzyszenia.
§ 9
Cele, o których mowa w § 8 Statutu, TKW realizuje w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
1) współpracę z jednostkami grupy Polskie Koleje Państwowe, innymi przewoźnikami kolejowymi, zarządami kolei użytku publicznego i niepublicznego, Wojskiem Polskim, organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami muzealnymi, konserwatorami zabytków, izbami pamięci oraz wszystkimi instytucjami o podobnym zakresie działania,
2) renowację, naprawę, utrzymanie i eksploatację taboru, urządzeń oraz infrastruktury kolejowej,
3) tworzenie i prowadzenie placówek muzealnych, izb pamięci oraz ścieżek edukacyjnych,
4) zachowanie historycznych profesji i dziedzin rzemiosła kolejarskiego,
5) uświadamiania społeczeństwa, co do potrzeby ratowania dziedzictwa narodowego,
6) wsparcie techniczne i organizacyjne podmiotów współpracujących z TKW,
7) organizację szkoleń, kursów i seminariów dla członków TKW, wolontariuszy oraz podmiotów współpracujących w zakresie renowacji, naprawy, utrzymania i eksploatacji taboru, urządzeń i elementów infrastruktury kolejowej,
8) aktywizację społeczeństwa przez uczestnictwo w kulturze,
9) organizację i wykonywanie przejazdów kolejowych,
10) prowadzenie działalności oświatowej, informacyjnej i wydawniczej, propagującej cele i przedsięwzięcia TKW,
11) współdziałanie członków TKW,
12) działanie na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych a także zagrożonych zwolnieniem z pracy kolejarzy,
13) wspieranie członków TKW w działalności społecznej,
14) współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami TKW,
15) inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne TKW,
16) organizację i współudział w różnego rodzaju spotkaniach, imprezach, szkoleniach i zebraniach dyskusyjnych,
17) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów TKW.
§ 10
Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego jest:
1) Ratowanie i zachowanie materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa kolejowego, jako elementu tożsamości narodowej,
2) Prowadzenie form działalności naukowej, edukacyjnej i wydawniczej popularyzujących wiedzę o kolejnictwie oraz wspierających jego rozwój,
3) Rozpowszechnianie nowych form spędzania wolnego czasu,
4) Popularyzacja kultury z wykorzystaniem infrastruktury pokolejowej,
5) Popularyzacja turystyki kolejowej przez organizowanie i prowadzenie ruchu kolejowego,
6) Naprawa i utrzymywanie sprawności technicznej taboru, urządzeń i infrastruktury kolejowej,
7) Ochrona i rewitalizacja nieczynnych linii kolejowych pod działania lokalnych kolei turystycznych i kolei drezynowych,
8) Prowadzenie działań na rzecz odbudowy szlaków kolejowych lub tworzenia ich śladami ścieżek rowerowych, celem rozwoju turystyki i uatrakcyjnienia regionu,
9) Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i instruktażowej w zakresie modelarstwa kolejowego,
10) Upowszechnianie kultury i sztuki.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 12
Członkowie TKW dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym TKW, może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych oraz popiera idee zawarte w § 9 Statutu, pragnie czynnie realizować cele TKW oraz będzie opłacał składkę członkowską.
2. Członkiem Stowarzyszenia można zostać również mając ukończone 16 lat, ale za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów ustawowych i z zastrzeżeniem niekorzystania z biernego prawa wyborczego.
3. Kandydat na członka zobowiązany jest:

1) złożyć pisemną deklarację o przystąpieniu do TKW,
2) zapoznać się ze Statutem i zaliczyć bez zastrzeżeń 6-miesięczny okres próbny, podczas którego wykaże się zaangażowaniem w prace Stowarzyszenia,
3) po upływie 6-miesięcznego okresu próbnego i otrzymaniu rekomendacji trzech członków Stowarzyszenia Zarząd zobowiązany jest do powiadomienia kandydata o przyjęciu lub nie przyjęciu go na członka Stowarzyszenia.
4. Nowy członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do uiszczenia składki członkowskiej w ciągu miesiąca od powiadomienia przez Zarząd.
5. Członek zwyczajny nabywa bierne prawo wyborcze po 24 – miesięcznym okresie nieprzerwanego członkostwa w TKW.
6. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.
7. Maksymalna ilość członków zwyczajnych uzależniona jest od możliwości organizacyjnych i lokalowych TKW.
§ 14
Członkiem wspierającym może zostać:
1) osoba fizyczna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów TKW określonych w § 9 oraz przestrzegania statutu.
2) osoba prawna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka zwyczajnego, bądź do stałych bezpłatnych świadczeń rzeczowych lub usługowych, służących prawidłowemu funkcjonowaniu TKW.
§ 15
1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei TKW lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Ogólnego Zgromadzenia Członków.
§ 16
Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów TKW,
2) zapoznania się z rocznymi i miesięcznymi programami działalności TKW,
3) zgłaszania wniosków dotyczących działalności TKW,
4) organizowania i uczestniczenia w działalności zgodnie z celami TKW i potrzebami członków,
5) korzystania z pomieszczeń TKW, sprzętu, zgodnie z regulaminem,
6) nosić odznakę Stowarzyszenia.
§ 17
Członek zwyczajny TKW jest zobowiązany:
1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów TKW,
2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów TKW,
3) regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowską,
4) w użytkowaniu mienia Stowarzyszenia stosować się do odnośnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz przepisów przeciwpożarowych i budowlanych.
§ 18
1. Członek wspierający i honorowy nie jest zobowiązany posiadać obywatelstwo polskie lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada pozostałe prawa członka zwyczajnego.
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów TKW, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 19
Członkostwo w TKW ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do TKW, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) wykluczenia przez Zarząd, po uprzednim pisemnym upomnieniu, z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i stanowisk TKW lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
4) wykluczenia przez Zarząd, po uprzednim pisemnym upomnieniu, z powodu nieusprawiedliwionego przez 6 miesięcy zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,
5) skazania członka prawomocnym wyrokiem sądowym w procesie karnym lub w procesie cywilnym oraz w jakimkolwiek innym procesie, w którym wobec członka Sąd orzekł karę dodatkową utraty praw publicznych,
6) rozwiązania Stowarzyszenia.
§ 20
1. Z działalności wolontariuszy Stowarzyszenie może korzystać na podstawie odrębnych przepisów.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY TKW

§ 21

Organami TKW są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 22

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej TKW trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków.
2. Członkiem organów Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby, których członkostwo w Stowarzyszeniu trwa nieprzerwanie przynajmniej 24 miesiące.
3. Osoby chodzące w skład organów Stowarzyszenia nie mogą być osobami skazanymi prawomocnie za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
4. Uchwały Zarządu TKW, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), w tym prezesa lub wyznaczonego przez prezesa członka Zarządu, chyba że Statut stanowi inaczej.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że Statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 23

W przypadku ustąpienia, skreślenia lub śmierci członka organów TKW w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
§ 24
Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem TKW.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

§ 25
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
6. Członek ustępujących organów nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd,
2) Komisja Rewizyjna,
3) 1/3 członków TKW.

8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia pisemnie członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, poza wyjątkami określonymi w Statucie, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określania wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 15 minut później niż pierwszy termin.
§ 26
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalenie regulaminu organów TKW,
3) wybór i odwoływanie członków organów TKW,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów TKW,
5) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości,
7) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu TKW przez Zarząd,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu TKW i przeznaczaniu jego majątku.

§ 27
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1. pkt. 2) i 3).
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 28
Zarząd

1. Zarząd jest organem wykonawczym TKW. Kieruje on całokształtem działalności TKW, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się minimum z 4 członków nie więcej jednak niż 7.
3. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu, prezes powołuje wiceprezesa, sekretarza i skarbnika spomiędzy pozostałych członków Zarządu.
4. Z chwilą objęcia funkcji członek Zarządu zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Prezes TKW pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Muzeum Parowozownia Jarocin, który w imieniu Zarządu zarządza całokształtem działalności muzeum, odpowiada za majątek i plany finansowo- inwestycyjne zgodnie z regulaminem muzeum uzgodnionym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
7. Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 29
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia,
4) ustalenie budżetu TKW,
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem TKW,
6) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Muzeum Parowozownia Jarocin,
7) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego,
8) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu TKW do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
9) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
11) uchwalenie regulaminów przewidzianych w statucie.
§ 30
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem TKW powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu, Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
4. Z chwilą objęcia funkcji członek Komisji Rewizyjnej zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej wobec członków zarządu.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków organów TKW złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 31
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności TKW,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom TKW,
6) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków.

ROZDIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

                                                                                                      § 32
Majątek TKW stanowią fundusze, ruchomości, nieruchomości i prawa majątkowe.
§ 33
1. Źródłami powstania majątku TKW są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej TKW,
4) dochody z majątku TKW,
5) dotacje od osób prawnych,
6) dochody z ofiarności publicznej,
7) subwencje z budżetu państwa i budżetów samorządowych.
2. TKW prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami.
3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej TKW ustala Zarząd.
§ 34
1. Składki członkowskie winny być uiszczane jednorazowo do końca pierwszego kwartału w każdym roku kalendarzowym, bądź w ratach miesięcznych lub półrocznych.
2. Nowi członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu dwóch tygodni od daty przyjęcia na członka.
3. Wysokość składek członków zwyczajnych ustalana jest przez Walne Zgromadzenie Członków.
§ 35
Nie jest dozwolone (art. 20 ust 1 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem TKW w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywanie majątku TKW na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywanie majątku TKW na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 36
1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych TKW, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
2. Dla ważności pozostałych pism i dokumentów wymagany jest jeden podpis prezesa, wiceprezesa, sekretarza lub innych członków upoważnionych przez Zarząd TKW.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TKW

                                                                                                      § 37
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu TKW przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu TKW, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
3. Uchwała o przeznaczeniu majątku TKW podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji TKW, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Previous post

Poszukujemy pamiątek kolejowych

Next post

Zostań mecenasem muzeum