LokomotywyLokomotywy spalinowe

SM03-348

Lo­ko­mo­tywy serii SM03 zo­stały za­pro­jek­to­wane z myślą o ob­słudze ma­newrów w lo­ko­mo­ty­wow­niach i wa­go­now­niach. Prze­zna­czone były także do pracy na ma­łych i śred­nich sta­cjach ko­le­jo­wych. Oprócz PKP, zna­lazły one rów­nież sze­rokie za­sto­so­wanie w za­kła­dach prze­my­sło­wych i róż­nego ro­dzaju ma­ga­zy­nach, gdzie małe i łatwe w ob­słudze lo­ko­mo­tywy spa­li­nowe, szybko wy­parły pa­ro­wozy. Pierwszy eg­zem­plarz SM03 wy­pro­du­ko­wano w Fa­bryce Lo­ko­motyw w Chrza­nowie w 1959 roku. W 1965 rok roz­po­częto ich pro­dukcję także w Za­odrzań­skich Za­kła­dach Prze­mysłu Me­ta­lo­wego w Zie­lonej Górze. Napęd prze­no­szony jest na ze­stawy ko­łowe po­jazdu za po­śred­nic­twem sprzęgła głów­nego i me­cha­nicznej skrzyni biegów. Lo­ko­mo­tywa nie po­siada sys­temu ogrze­wania wa­gonów, a także ste­ro­wania wielokrotnego.

Znaj­du­jąca się w zbio­rach TKW lo­ko­mo­tywa spa­li­nowa typu Ls150 wy­pro­du­ko­wana zo­stała w 1961 roku i po­siada numer fa­bryczny 5619. Jej ozna­cze­niem ko­le­jowym jest SM03-​348. Na za­mó­wienie Sztabu Ge­ne­ral­nego Za­rządu Ko­mu­ni­kacji Woj­skowej do­star­czona zo­stała do Jed­nostki Woj­skowej 1861 w Bez­woli (lubelszczyzna), gdzie pra­co­wała do 2008 roku. W 2009 roku To­wa­rzy­stwo Kolei Wiel­ko­pol­skiej po­zy­skało ten spa­li­nowóz od Mi­ni­ster­stwa Obrony Na­ro­dowej i prze­trans­por­to­wało do Ja­ro­cina. Pro­wa­dzone są sta­rania ma­jące na celu po­zy­skanie bra­ku­ją­cych ele­mentów skrzyni biegów, które to unie­moż­li­wiają obecnie uru­cho­mienie lokomotywy.

 

Previous post

Wagon serii Rh

Next post

409Da-517