WagonyWagony towarowe

Wagon serii Pd

Wagon zbu­do­wany zo­stał w roku 1912 przez firmę MAN. Jest to ni­sko­bur­towa plat­forma z czte­rema uchyl­nymi bur­tami. Pier­wotnie był  wa­gonem z ławą skrętną do prze­wozu dłu­życy serii Pdkł. Pojazd ten do 2008 roku wy­ko­rzy­sty­wany był do trans­portu we­wnętrz­nego w Jed­no­stce Woj­skowej Byd­goszcz Osowa Góra. Wagon przekazany TKW na cele muzealne przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

 

 

Previous post

Wagon serii Pdk31

Next post

Wagon serii Wddo, typu 9W/I