WagonyWagony towarowe

Wagon serii Wd

Wagon serii Wd, zbu­do­wany prawdopodobnie ok. 1860 roku dla Sak­soń­skich Kolei Kró­lew­skich, czyli przed po­wsta­niem Za­rządu Kró­lew­skich Pru­skich Kolei Żela­znych Köni­glich Preu­ßi­sche Eisenbahn-​Verwaltung (KPEV). Przez wiele lat kon­strukcja wa­gonu słu­żyła w Lo­ko­mo­ty­wowni Ostrów Wlkp. za pod­stawę dźwigu. W 2005 roku za­koń­czyła się jego od­bu­dowa pod kie­row­nic­twem Marka Płó­cien­nika. Przez 6 lat węglarka była eksponowana w ostrowskiej lokomotywowni, po czym w lipcu 2011 roku dzięki życzliwości Spółki PKP Cargo Tabor Ostrów Wlkp została przekazana na cele muzealne do Mu­zeum Pa­ro­wo­zownia Jarocin.

Previous post

Wagon serii Wddo, typu 3W

Next post

Wagon serii WWu