WagonyWagony towarowe

Wagon serii Kdn

Wagon serii Kdn wy­pro­du­ko­wany w 1943 roku, w jednej z wło­skich wy­twórni Societa-​Anonima, Attilio-​Bagnora lub Genova-​Sestri (brak ta­bliczki zna­mio­nowej unie­moż­liwia na tą chwilę jed­no­znaczne okre­ślenie pro­du­centa). Pierwotnie prawdopodobnie pełnił rolę owocarki. Po przebudowie prze­zna­czono go do prze­wozu wsze­la­kiego ro­dzaju to­warów, które ze względu na swoje wła­ści­wości nie mogły być prze­wo­żone w wa­go­nach nie­kry­tych. Po­dobnie jak wa­gony Kdt oprócz prze­wo­żenia to­warów wy­ko­rzy­sty­wane były w czasie dru­giej wojny świa­towej do trans­portu wojsk. Wagon przez wiele lat pra­cował w Cu­krowni Żnin. Po za­koń­czeniu eks­plo­atacji nisz­czał na obrze­żach za­kładu. W 2011 r. zo­stał nie­od­płatnie prze­ka­zany To­wa­rzy­stwu Kolei Wiel­ko­pol­skiej przez Kra­jową Spółkę Cu­krową S.A.

 

 

Previous post

Wagon serii Slp

Next post

Wagon serii Kdn