WagonyWagony towarowe

Wagon serii Kdn

Wagon to­wa­rowy pro­dukcji fran­cu­skiej serii Kdn, zbu­do­wany na początku XX w. Brak fa­brycz­nych ta­bli­czek unie­moż­liwia do­kładną iden­ty­fi­kację wa­gonu i po­znanie daty jego pro­dukcji. Wid­nie­jąca na cha­rak­te­ry­stycz­nych po­kry­wach maźnic data 1903 r., fi­li­gra­nowa kon­strukcja pudła i zde­rzaków trzo­no­wych oraz szpry­cho­wane ze­stawy ko­łowe po­zwa­lają są­dzić, że może po­cho­dzić wła­śnie z tego roku. Zły stan tech­niczny po­jazdu nie po­zwolił na jego prze­trans­por­to­wanie to­rami. Nie­zbędne było wy­ko­rzy­stanie sa­mo­cho­dowej plat­formy ni­sko­po­dwo­ziowej. Wagon przybył do Jarocina z Jasła pokonując prawie 550 ki­lo­me­trową trasę.

Previous post

Wagon serii Kdn

Next post

Wagon serii Kdt