WagonyWagony towarowe

Wagon serii Kdt

Dwuosiowy wagon kry­ty pru­skiej kon­strukcji, wyprodukowany w fabryce Ringhoffer’a. Wa­gony tego typu oprócz prze­wo­żenia to­warów wy­ko­rzy­sty­wane były w czasie pierw­szej jak i dru­giej wojny świa­towej do trans­portu wojsk oraz więź­niów do obozów. Za­cho­wane do dzi­siaj w Polsce eg­zem­plarze wy­ko­rzy­sty­wane są in­sce­ni­zacji i planów filmów hi­sto­rycz­nych. Wagon po wojnie pra­co­wał praw­do­po­dobnie w PKP, skąd tra­fił do Jed­nostki Woj­skowej w Stawach k/Dęblina, gdzie wy­ko­rzy­sty­wany był do trans­portu wewnętrznego. Do Jarocina trafił w 2009 roku z Dęblina, pokonując na własnych kołach odcinek prawie 500 km. Pojazd przekazany TKW przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Previous post

Wagon serii Kdn

Next post

Wagon serii Kdt