LokomotywyLokomotywy parowe

TKi3-87

Ma­szyna zbu­do­wana zo­stała na za­mó­wienie kolei pru­skich w 1908 roku, w fa­bryce Union-​Gießerei w Kró­lewcu. Ogółem zbu­do­wano 2060 ta­kich pa­ro­wozów, z czego po 1918 roku do PKP tra­fiło 320 eg­zem­plarzy. Pod­czas pracy w KPEV pa­rowóz ten był ozna­czony, jako „7247 Posen”, na­to­miast w DRG nosił numer 91 1041. Na in­wen­tarz PKP trafił do­piero w 1945 roku. W roku 1964 zo­stał sprze­dany do Za­kładów Prze­mysłu Ziem­nia­cza­nego w Lu­boniu, gdzie pra­cował do lat 70-​tych. Na rzecz Poznańskiego Klubu Modelarzy Kolejowych zo­stał prze­ka­zany w 1988 roku. Od­bu­dowa prze­pro­wa­dzona w lo­ko­mo­ty­wowni PKP w Gnieźnie, za­koń­czyła się w maju 1995 roku, tuż przed ob­cho­dami 150- lecia kolei na zie­miach pol­skich. W tamtym czasie był to naj­starszy czynny pa­rowóz nor­mal­no­to­rowy w Polsce. Po za­koń­czeniu uro­czy­stości, lo­ko­mo­tywa zo­stała uży­czona Pa­ro­wo­zowni Wolsztyn. Tam pro­wa­dziła po­ciągi spe­cjalne aż do roku 2001, kiedy to upłynął termin re­wizji jej kotła. W czerwcu 2001 roku TKi3-​87 prze­trans­por­to­wano do Gniezna, gdzie miała ocze­kiwać na na­prawę. Ta nie­stety nigdy nie na­stą­piła. Lo­ko­mo­tywa cier­pliwie cze­kała na lepsze czasy, naj­pierw pod da­chem, potem na zewnątrz.  W kwietniu 2010 roku, TKW za­warło po­ro­zu­mienie z PKMK w sprawie prze­jęcia opieki nad pa­ro­wozem. Krótko po tym zo­stał on prze­trans­por­to­wany do Jarocina. Obecnie parowóz przygotowywany jest do naprawy głównej kotła, na którą to TKW stara się pozyskać środki finansowe.

Previous post

Wagon serii Kdt

Next post

Wagon serii Kpt, typu C-IX