WagonyWagony pasażerskie

Wagon serii Bi29

W la­tach 1929 – 1930 dla kolei Deut­sche Re­ichs­bahn nie­mieckie fa­bryki do­star­czyły 1632 sztuk dwu­osio­wych wa­gonów dru­giej klasy. Wa­gony były cał­ko­wicie me­ta­lowe, z bla­chami po­krycia ni­to­wa­nymi do me­ta­lowej kon­strukcji. Od wcze­śniej bu­do­wa­nych róż­niły się wpro­wa­dze­niem za­bu­do­wa­nych przed­sionków wej­ścio­wych oraz nie­za­okrą­glo­nymi u góry oknami. Wnę­trze prze­dzie­lone było na dwie części, w środku znaj­do­wała się to­a­leta a na­prze­ciwko nie­wielki prze­dział dla ob­sługi pociągu. Ory­gi­nalne wa­gony tego typu wy­po­sa­żono w 38 mięk­kich plu­szo­wych sie­dzeń. W służbie PKP wa­gony te do­trwały do po­łowy lat 80-​tych ub. wieku, jako ostatnie pa­sa­żer­skie wa­gony dwuosiowe. Wagon pochodzi z Częstochowy.

Previous post

Wagon serii Cy, typu C3pr11

Next post

Wagon serii Cid21